Tanto a Nova Axenda Urbana de Nacións Unidas e a Axenda Urbana para a Unión Europea como a Axenda Urbana Española parten dunha necesaria visión integral do concepto sustentabilidade, abordando de forma simultánea os eidos ambiental, social e económico.
Así, os obxectivos que inclúe a Axenda Urbana Española son amplos e ambiciosos, dando resposta a eses tres grandes ámbitos (ambiental, social e económico). Centrando os obxectivos, os principios e valores características que constitúen a aposta desta Axenda, o seu marco estratéxico pode estruturarse identificando un Decálogo de obxectivos de primeiro nivel, que desprega á súa vez un total de 30 obxectivos específicos. Así mesmo, estes acompáñanse dunhas liñas de actuación que aportan posibles alternativas para incidir en cada un deles.

Os 10 obxectivos de primeiro nivel da Axenda Urbana Española son os seguintes: